Home About Us Contact Us Archive        

اززیرعینک سردبیر...                            

 از صبحگاهان که از خواب برمی خیزیم " تا شامگاهان که اگرحادثه ودردی شاملمان نشده باشد " خواب شب را نشانه می گیریم " با اخبار و زشتی وزیبائیهای دنیا سروکار داریم . از وطن چه بگویم که همه اش خبرهای جانفرسا از اعدام وزندان و بگو مگوهای هسته ای است . مردم و آرامش مردم واقتصاد اکثر مردم ایران دستخوش حرفها و وعده های سرخرمن مسئولان مملکتی شده وآنقدر که حرافی وسخنوری میدان دارد از عمل وبکاربردن خرد سیاسی " اجتماعی " اقتصادی " خبری نیست . آنها که سربر آخورمسئولان می سایند وبا کرنش ونوازش آنان از نظر مالی به سر می برند هرگز به فکر وخیال ستم دیدگان وبیچارگان ودرماندگان ومحبوسان واسیران این حکومت بد فرجام نیستند . آنها بر اشتر موفقیت خود سوارند وآه وناله وسوز وگداز مردم را نمی شنوند . خودشان آمار می دهند که چهارده میلیون ایرانی درزیرفقر مطلق یعنی نبود ها " حتا نان روزمره که شکمی سیر کنند " قرار دارند . افزایش تعداد معتادان و خاطیانی که دست پرورده نتایج سیاست های قرون وسطایی رژیم است و مرگ ومیر کودکان ونوزادان دراثر فقر وبی توجهی والدین آنها و حوادث خونبار دیگری که در گوشه وکنار کشور به وقوع می پیودند که اصلا جراید مسئول ومنصف حق پخش خبرهای آنهارا ندارند و حمله به ارگانهای مطبوعاتی وبه سیخ کشیدن سردبیرها ونویسندگان آنان و محکوم کردن جوانان مخالف به اعدام و بازی با دم شیر ( قدرتمندان جهان ) و به سخره گرفتن نتایج حزن انگیزی که در انتظار ملت ایران است و دفاع از کشورهای حامی قاچاق وقاچاقچی آمریکای جنوبی وهدر کردن بودجه عظیم نفتی که طی این دوران شامل دولت انتصابی ایران شده " همه خواب راحت را بر آنانکه فهم و شعور دارند و معتقد به حمایت از ملت ستمدیده وبه مهمیز کشیده ایران هستند " حرام می کند . بیخوابی شب و شنیدن خبرهای مشمئزکننده دیگر توانی برای ادامه زندگی باقی نمی گذارد . درجهان کشورهای کوچکی هستند که دارای چندین نیروگاه اتمی هستند اصلا درباره اش حرفی نمی زنند . حالا ایرانی می خواهد یک نیروگاه اتمی اش را در سالهای آینده افتتاح کند " رئیس جمهورش همه اش دم از هسته ای شدن کشور می زند " در صورتیکه با ظهور خمینی درایران در اوایل انقلاب همین افراد چهار نیروگاه اتمی که شاه ایران بنایش را گذاشته بود وحدود هشتاددرصد کارش هم به پایان رسیده بود " تحریم کردند وگفتند که شاه می خواهد ملت ایران را به کشتن دهد !!!  وبالاخره کارهای نیروگاههای اتمی معوق ماند وبعد از سالها سکه این حکومت در گود افتاد که نیروگاه اتمی برای هر کشور که می خواهد تامین انرژی کند لازم است . اما اکنون گند کار نیروگاهها درآمده و دنیارا با شتابی که پیش بینی اش را نمی توان کرد بر ضد ایران وایرانی برآشفته ویکدنگی سردمنداران رژیم ایران عاقبت این کشوررا بباد فنا خواهد داد .                            

 

 

 

 
Copyrights Reserved By Jarchi:2006