Home About Us Contact Us Archive        

بنام خدایی که هستی زاوست              بزرگی وبالا وپستی زاوست            

و- جهان                                                  

همانطوریکه وعده داده بودیم " ازاین شماره مجله جارچی اقدام به نشرپاورقی کتابهای علمی وپزشکی دانشمند گرانقدر عصرمان " جناب آقای دکتر سهراب خوشبین " که از پزشکان ومحققین ایرانی ساکن کانادا می باشد " می نماید . درباره کتاب : یکصد گیاه معجزگر ایشان . استاد عالیقدر جناب آقای دکتر پرویز قدیریان "

مقدمه ای به تحریردرآورده اند که بجاست نخست این نوشته پرارزش بر صفحه جارچی گنجانده شود . این کتاب نفیس گویا دراواخرماههای پایانی قرن بیستم به تحریردرآمده واکنون چاپ چهارم آن دردسترس ماست . با آرزوی سلامت وموفقیت بیشتر برای نویسنده این کتاب وخانواده محترمشان این شما خوانندگان وفادار جارچی واین هم کتاب باارزش وبی نظیر یکصد گیاه معجزه گر.                                     

مقدمه ای از استاد عالیقدر دکتر پرویز قدیریان                         

کتاب نفیسی ونمونه یکصد گیاه معجزه گر نوشته دکتر سهراب خوشبین که در نوع خود بی نظیر واستثنایی است " درزمانی به هموطنان وفارسی زبانان دنیا معرفی می گردد که دنیا آخرین روزهای قرن بیستم را پشت سر میگذارد ووارد زمانی میگردد که عظمت وقدرت تحولات مادی ومعنوی وعلمی بشر در چنین قرنی به کرات بشارت داده شده است . بیانی است والا که روزی علم طب به مقام ودرجه ای خواهد رسید که بشر قادر خواهد بود بوسیله غذا وگیاه ودانه بیماریهای مختلفه را پیشگیری " کنترل ودرمان نماید . اگر چه هنوز علم طب وعلوم وابسته به آن دوران نوجوانی خودرا سپری می نماید ولی پیشترفتهای شگفت انگیز آن در آخرین سده قرن بیستم حیرت انگیز بوده ودرآینده نیز سرعت اختراعات واکتشافات عدیده به صورتی خواهد بود که حتی تصور آن برای محققین ودانشمندان دست اندرکار تحقیقات علوم پزشکی غیر ممکن است تا چه رسد به افراد معمولی . از آنچه که در حال حاضر درشرف تکوین است می توان پیش بینی کرد که بشر در اوایل قرن بیست ویکم با سرعتی غیر قابل کنترل به گیاه درمانی ودرمانهای طبیعی وجایگزین روی خواهد آورد وداروهای شیمیایی وبه اصطلاح مدرن که به ظاهر دردی را درمان ودر نهایت دردها وعوارض دیگری را موجب وسبب می گردند به تدریج اعتبار ومعروفیت خودرا از دست خواهند داد. با این مقدمه کوتاه باید بگویم که کتاب یکصد گیاه معجزه گر دکتر خوشبین در یک زمانی تالیف وتدوین گردیده که می تواند درهای شناسایی علم گیاه درمانی ومعجزه مصرف ریشه وساقه وبرگ وگل ومیوه و دانه دسته ای از گیاهان مهم دارویی را به روی هموطنان وفارسی زبانان باز نماید . کتابهای زیادی در باره گیاهان دارویی وخواص ودامنه کاربرد آنها به زبان فارسی تهیه وتالیف گردیده اند ولی اکثر آنها یا ترجمه یا توسط افراد غیر متخصص نوشته شده اند که گاهی هیچ پایه وااساس علمی ونشانه ای از طب سنتی ندارند در حالیکه مجموعه ای که هم اکنون در دست شما است توسط محققی متخصص در رشته تغذیه وگیاه درمانی ومعتقد به طب سنتی ومهمتر از همه توسط استادی به رشته تحریر درآمده که قسمت مهمی در زندگیش صرف تعلیم وتربیت متخصص گیاه درمانی شده وپاره دیگر آن به درمان و مداوای بیمارانی که از همه جا رانده واز درمانهای طب مدرن نتیجه ای نگرفته اند اختصاص یافته است . در این صورت در کیفیت علمی این مجموعه ی نفیس تردیدی نبوده ومطالب آن می تواند با اطمینان کامل مورد استفاده قرار گرفته وموثر واقع گردد. کتاب یکصد گیاه معجزه گر با بیانی بسیار ساده وشیرین ودر عین حال با محتوای علمی ومستند که نیازی به تعبیر وتفسیر اضافی ندارد تهیه وتدوین گردیده است که نشانگر مهارت در چگونگی ارایه مطالب پیچیده توسط نگارنده آنست . من این کتاب استثنایی را به همه ایرانیان وفارسی زبانان که نگران سلامتی خود وعزیزانشان هستند توصیه می نمایم واطمینان دارم که این قدم بسیار مهم دکتر خوشبین در تحقق بهزیستی هموطنان عزیز تاثیر قاطعی خواهد داشت .                  

پرویز قدیریان : استاد دانشگاه مونترال " کارشناس ومشاور سازمان بهداشت جهانی .                                                                                                  --------------------------------------------------------------------------------

 

Next (Page2)

Copyrights Reserved By Jarchi:2006