Home About Us Contact Us Archive        

صادق هدایت : نویسنده نامدار ایران

متولد روزسه شنبه 28 بهمن سال 1281 شمسی                    

ازآرشیوجارچی                                         

 صادق هدایت ازنویسندگان نامدارایران درقرن معاصر هجری شمسی است . پدراو هدایت قلی خان هدایت ( اعتضاد الملک ) فرزند جعفرقلی خان هدایت ( نیرالملک ) ومادرش خانم عذرا ( زیورالملک هدایت " دختر حسین قلی خان مخبرالدوله دوم بود ) مادروپدر صادق هدایت ازتبار رضاقلی خان هدایت یکی از معروفترین نویسندگان وشعرا و مورخان قرن سیزدهم ایران می باشد که خوداز بازماندگان کمال خجندی بوده است . صادق هدایت درسال 1287 وارد دوره ابتدایی درمدرسه علمیه تهران شد وپس از اتمام این دوره درسال 1293 دوره متوسطه را در دبیرستان دارالفنون آغاز کرد . وی درسال 1295 دچار ناراحتی چشم شد که درنتیجه درادامه تحصیلاتش وقفه پیش آمد اما در سال 1296 مجددا تحصیلات خودرا در مدرسه سن لوئی تهران ادامه داد که از همین جا با زبان فرانسه آشنایی پیدا کرد . درسال 1304 صادق هدایت دوره تحصیلات متوسطه را به پایان رساند ودرسال 1305 همراه عده ای ازدیگر دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل به کشور بلژیک اعزام گردید . او ابتدا دربند < گان > دربلژیک دردانشگاه این شهر به تحصیل پرداخت اما از آب وهوای آن شهر ووضع تحصیل خود اظهار نارضایتی میکرد تا بالاخره اورا به پاریس برای ادامه تحصیل منتقل کردند . صادق هدایت درسال 1307 برای اولین بار دست به خودکشی زد ودر ساموا حوالی پاریس مصمم شد خودرا در رودخانه رن غرق کند ولی قایقی رسید واورا نجات داد " سرانجام او درسال 1309 به تهران مراجعت کرد ودرهمین سال دربانک ملی ایران استخدام شد " دراین ایام گروه ربعه شکل گرفت که عبارت بودند از بزرگ علوی ( نویسنده مشهور ) مسعود فرزاد " مجتبی مینوی ( استاد سابق دانشگاه تهران ) واستاد مینوی وصادق هدایت . صادق هدایت در سال 1311 از بانک ملی ایران استعفاء داده وبه اصفهان رفت ودراداره کل تجارت مشغول به کار شد . وی در سال 1312 سفری به شیراز کرد ومدتی در خانه عمویش دکتر کریم هدایت اقامت داشت . در سال 1313 از اداره کل تجارت استعفاء داد ودر وزارت امورخارجه مشغول بکار شد . درسال 1314 از وزارت خارجه نیز استعفاء داد . درهمین سال به تامینات درنظمیه تهران ( شهربانی فعلی ) احضار وبه علت مطالبی که در کتاب وغ وغ ساهاب " درج شده بود مورد بازجویی واتهام قرار گرفت . درسال 1315 درشرکت سهامی کل ساختمان مشغول به کار شد ودر همین سال عازم هند شد وتحت نظر محقق واستاد هندی  بهرام گور انکل ساریا > زبان پهلوی را فرا گرفت . درسال 1316 به تهران مراجعت کرد ومجددا در بانک ملی ایران مشغول به کار شد . درسال 1317 مجددا از بانک ملی ایران استعفاء داد ودراداره موسیقی کشور به کار پرداخت وضمنا همکاری با مجله موسیقی را آغاز کرد ودرسال 1319 براساس دعوت دانشگاه دولتی آسیای میانه درازبکستان " عازم تاشکند شد . ضمنا همکاری با مجله پیام نور را آغاز کرد ودرهمین سال مراسم بزرگداشت صادق هدایت درانجمن فرهنگی ایران وشوروی برگزار شد . درسال 1328 برای شرکت در کنگره هواداران صلح جهانی از او دعوت بعمل آمد ولی به دلیل مشکلات اداری نتوانست در کنگره حاضر شود . درسال 1329 عازم پاریس شد ودر 19 فروردین 1330 در همین شهر بوسیله گاز دست به خودکشی زد . صادق هدایت که فقط 48 سال داشت خودرا از رنج زندگی رهانید ومزار او در گورستان پرلاشز > در پاریس قرار دارد . او درتمام عمر کوتاه خود در خانه پدری زندگی کرد .

 

 

 

 
Copyrights Reserved By Jarchi:2006